Media Handreiking – Eetstoornissen en
pro-ana

In deze Mediahandreiking, bestemd voor mediaprofessionals, vind je tips en suggesties om berichtgeving in tekst en beeld over (mensen met) eetstoornissen completer te maken; stereotypen te ontkrachten; taboes te slechten; en triggers te vermijden die ziekmakend gedrag versterken. Ook berichtgeving over zogeheten pro-ana-coaches komt aan bod.

Daarnaast bevat deze handreiking de belangrijkste informatie over verschillende eetstoornissen.

Migratiepolitiek voor een open samenleving

Aan het rapport ‘Migratiepolitiek voor een open samenleving’ werkte ik mee als extern adviseur van de RMO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Het rapport breekt een lans voor politiek met een vooruitziende blik: onderzoek wie we als samenleving in de toekomst nodig hebben, en baseer beleid niet  louter op integratieproblemen uit het verleden. Centrale thema’s zijn democratie en rechtsstaat, economie en zelfredzaamheid, burgerschap en taal.

Stabiliteit van de Omstreden Democratie

Stabiliteit van de omstreden democratie’ is een verslag van drie workshops die NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) in januari 2011 op het ministerie van VROM hield als afsluiting van haar gelijknamige project. Ik schreef het samen met twee andere journalisten. Tijdens deze workshops lieten verschillende wetenschappers hun licht schijnen over de onderwerpen (1) ‘democratie in historisch perspectief’, over de geschiedenis van onze parlementaire democratie; (2) ‘democratie en medialogica’, over de invloed van moderne massamedia op de hedendaagse politiek; en (3) ‘deliberatieve democratie’, over de paradox dat burgers zich meer van de politiek en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid lijken af te wenden naarmate ze juist meer medeverantwoordelijk zijn geworden voor hun eigen normen en regelingen.

Movisie – Spanning en veerkracht

In opdracht van Movisie schreef ik dit boekje op basis van gesprekken met drie medewerkers over de problemen en verwachtingen van de transities in het sociale domein. Wat betekenen ‘maatwerk’, ‘eigen kracht’ en ‘participeren’ in de praktijk? Wat mogen burgers van professionals verwachten, en andersom?
Ook drie direct betrokkenen – een maatschappelijk werkster, een cliënt en een gemeenteambtenaar – vertellen over hun hoop en ambities.

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Journalistieke samenvatting van het SCP-rapport Kwetsbare ouderen

Kwetsbare ouderen in de praktijk’ maakt duidelijk dat minder ouderen in verzorgingsinstellingen terecht hoeven te komen als er wordt geanticipeerd op toekomstige problemen. Wie niet óver, maar mét ouderen praat, zorgt ervoor dat ouderen langer de regie over hun eigen leven houden. Dat is fijner voor hen, en zorgt bovendien voor lagere maatschappelijke kosten.

Het rapport bevat talloze cijfers over de positie van ouderen, en ook foto’s & quotes: ‘Ik maak zelf wel uit wat ik moet doen. Het maakt mij ontzettend kriegelig als ze zeggen: ‘Is het niet tijd dat u naar een bejaardentehuis gaat?’

Nederlands Herseninstituut – fundamenteel onderzoek, praktische toepassingen

Op verzoek van het Nederlands Herseninstituut sprak ik met alle 18 werkgroepleiders over hun onderzoek. Hun verhalen over fundamenteel onderzoek en praktische toepassingen heb ik gerangschikt onder vijf thema’s: De verbluffende wereld van het zien; Wat maakt dat we levenslang leren?; De biologische basis van emoties; Het belang van onze biologische klok; Hoe werken zenuwverbindingen.

Aan het woord komen onder meer Dick Swaab, Damiaan Denys, Rainer Goebel, Eus van Someren, Inge Huitinga, Ysbrand van der Werf, Christiaan Levelt en Christian Keysers.

NWO Conflict en veiligheid

‘Conflict en Veiligheid’ is het verslag dat ik maakte van de eindconferentie die 21 mei 2014 plaatsvond als afsluiting van het gelijknamige NWO-onderzoeksprogramma. In dit programma werkten tientallen wetenschappers vijf jaar lang aan 29 onderzoeksprojecten over conflict en conflicthantering.

Tijdens de eindconferentie, waarvan ik dagvoorzitter was, vonden discussies plaats en voerden allerlei onderzoekers het woord. Onder hen was rechtsfilosoof Wibren van der Burg. Hij stelde dat het vaak beter is om conflicten buiten het recht te houden. Ook oud-ministers Jan Pronk en Joris Voorhoeve deden een duit in het zakje. Zo pleitte Jan Pronk voor een nieuwe wetenschappelijke definitie van conflict die meer recht doet aan de realiteit; want de werkelijkheid is minder rooskleurig dan op grond van de huidige definitie lijkt.

Te gek voor woorden – Stigma en media

Voor Samen Sterk zonder Stigma schreef ik het advies ‘Te gek voor woorden. Stigma en Media’. Daarvoor sprak ik met vijftien mensen die allemaal te maken hebben met stigma en media, van ervaringsdeskundigen en psychiaters tot journalisten, mediadeskundigen, persvoorlichters en vertegenwoordigers van politie en justitie. Op grond van die gesprekken formuleerde ik tien aanbevelingen.